Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék  --  Képzések  --  Mesterképzés

Szociálpolitika mesterképzési szak

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara felvételt hirdet Szociálpolitika mesterképzési szakra, Területi szociálpolitika szakiránnyal a 2014/2015-ös tanévre, keresztféléves – 2015. februári – kezdéssel, önköltséges és előreláthatólag állami ösztöndíjas formában, nappali és levelező tagozatos hallgatók részére.

 

Alapvető tudnivalók

Célunk olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik képesek arra, hogy a társadalom- és a szociálpolitika területén részt vállaljanak a szakpolitikák alakításában, hozzájáruljanak a szociális ellátórendszer működtetéséhez, hatékonyan képviseljék a társadalmi érdekeket, és bekapcsolódjanak a kutatásba és az oktatásba is. Képzésünkben, amelyben Egyetemünk több karának oktatói működnek együtt, az interdiszciplináris szemlélet mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szociálpolitika térbeli dimenzióira és a területfejlesztéssel való kapcsolatára. A Dél-alföldi Régió sajátosságaiból adódóan a területi egyenlőtlenségek mellett a határon átnyúló kapcsolatoknak is fontos szerepet szánunk.

· a képzés időtartama: 4 félév

· a költségtérítés összege: 225.000 Ft/félév

· képzési formák: nappali és levelező tagozat

· a képzés indításának időpontja: 2015. február (keresztféléves képzés).

2013-ban és 2014-ben is közel 40 fő állami ösztöndíjas létszámkeretet kaptunk. Még nem dőlt el, hogy a 2015. februárban kezdődő képzésben hányan élvezhetik az állami támogatást, ezért amennyiben megoldható, célszerű másodikként a költségtérítéses képzést is bejelölni.

Az ETSZK újszegedi, Bal fasori épületén kívül a Belvárosban – a JGYPK, a GTK és a BTK előadóiban – is lesznek órák. A levelező hallgatók számára a szorgalmi időszakban összesen kilenc alkalommal, pénteki és szombati napokra tervezzük a konzultációkat.

A jelentkezés előfeltételei

Mesterképzésünkre a következő feltételekkel lehet jelentkezni:

kredit-beszámítás nélkül: szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon szerzett diplomával, vagy az ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel.

30 kredit beszámításával: szociológia, társadalmi tanulmányok vagy politológia alapképzési szakon szerzett diplomával, vagy ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel. A korábbi tanulmányok alapján elismerhető 30 kreditnek a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteihez kell kapcsolódnia. A felvételi eljárásban azonban az itt felsorolt szakokon szerzett diplomával / oklevéllel további mérlegelés nélkül jogosultak résztvenni. Ennek ellenére be kell nyújtaniuk az előzetes kredit-elismertetési kérelmet, a szociális munka és a szociálpolitika területén szerzett kreditekről, hogy az első két szemeszterben minél kevesebb kredit pótlása váljék szükségessé.

60 kredit beszámításával: egyéb alap-, ill. mesterfokozatot adó képzésben, vagy ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel. A korábbi tanulmányok alapján beszámítható 60 kreditnek a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteihez kell kapcsolódnia úgy, hogy ebből legalább 15-15 kredit a szociális munka és a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető.

Azoknak a felvételizőknek, akik a jelentkezés előfeltételeinek nem csupán a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek együttes beszámításával tesznek eleget, előzetes kredit-elismertetést kell kérniük a Kartól. (Az ehhez szükséges nyomtatvány és a részletes útmutató honlapunkról letölthető.) A kredit-elismertetési kérelemhez a kurzusleírásokat és az azok teljesítését igazoló dokumentumok hivatalos másolatát is mellékelni kell. A kredit-elismertetési kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt a TANOSZ-ra kérjük benyújtani legkésőbb 2014. december 16-ig. Cím: SZTE ETSZK TANOSZ, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. A borítékra írják rá, hogy szociálpolitika mesterképzés kredit-elismertetési kérelem, így gyorsabban kerül az illetékes tanszékre. Mindazok, akik 2015. januárjában záróvizsgáznak, az eddig teljesített kurzusok igazolását, valamint a jelenlegi félév tantárgyfelvételét küldjék be a kurzusleírásokkal, s a teljesítést követően pótolják az igazolásokat a TANOSZ-on. A kredit-elismerési határozatot a felvételi eljárás során a Kari Kreditátviteli Bizottság a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék javaslata alapján hozza meg, amelyet a TANOSZ-ra eljuttat. A TANOSZ értesíti a jelentkezőt a határozatról.

Az előfeltételhez hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is megszerezhetők a honlapon található Tájékoztató az elismertethető kurzusokról táblázat tantárgyaiból. Az a hallgató azonban, aki az előírt előfeltételi krediteket a tanulmányai megkezdését követő 2. félév vizsgaidőszakának végéig nem teljesíti, elveszíti hallgatói jogviszonyát.

A felvételi elbeszélgetés

A felvételi vizsga egy szakmai beszélgetésből áll, melyre a jelentkezők a megadott szakirodalmak elolvasásával és saját településük szociálpolitikai gyakorlatának bemutatásával készülhetnek fel. A vizsgára 2014. december 11-12-én kerül sor. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról minden leendő hallgatónkat írásban értesítjük.

Olvasmányok a szakmai beszélgetéshez:

 1. Kovács Katalin: Területi, társadalmi hátrányok és beavatkozási politikák. In: Kovács Katalin-Váradi Monika Mária (szerk.): Hátrányban vidéken. Argumentum Kiadó, Budapest, 2013. 25-54. o.
  Letöltés: http://www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/292/2/varadim_hatranyban_videken_2013.pdf
 2. Tomka Béla: Fejlődési tendenciák az ezredfordulón: válságjelek-válság mítoszok. In: A jóléti állam Európában és Magyarországon. Corvina Kiadó, Budapest, 2008. 66-74. o. Letöltés: http://venus.arts.u-szeged.hu/pub/torteneti/legujabbkori_egyetemes/tomka/Tomka_k09_Joleti_allam.pdf

Szempontok a saját település bemutatásához:

 • települési körkép,
 • társadalmi helyzetkép,
 • a helyi szociálpolitika gyakorlata.

A felvételi pontszámítás

A felvételin összesen 100 pontot lehet elérni úgy, hogy legfeljebb 70 lehet a szerzett, 20 a hozott és 10 a kapott többletpontok száma.

 • A hozott (tanulmányi) pontok a jelentkező alapszakon (vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettségét igazoló oklevél minősítésének négyszeresét jelentik.

 • A szerzett pontok a felvételi szakmai beszélgetésen elért pontszámok. Ez a beszélgetés a jelentkező általános, illetve a mesterszak ismeretanyagának elsajátítását megalapozó előzetes ismereteiről, a megadott szakirodalmak értő ismeretéről, valamint szakmai motivációjáról tájékoztatja a Felvételi Bizottságot.
 • Többletpontokat (összesen 1-10 pont) a második – alapdiplomán felüli – államilag elismert közép-, illetve felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgáért (5 pont), további nyelvvizsgáért (3 pont), az Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy más országos szakmai versenyen elért 1-3. helyezésért (5, illetve 3 pont), valamint szakmai tapasztalatért (2 pont) lehet szerezni. Előnyben részesítés címén a hátrányos helyzet 2 pontot, a gyermekgondozás 2 pontot, a fogyatékosság 2 pontot és a nemzetiséghez tartozás 2 pontot jelent.

A jelentkezés módja

A www.felvi.hu honlapon keresztül lehet benyújtani.

 

Tudnivalók a nyelvvizsga nélküli mesterszakra jelentkezésről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 111. § (1) bekezdésének harmadik mondata alapján 2013. július 6-tól változott a nyelvi követelmény a mesterképzésre jelentkezőkre vonatkozóan.

Eddig az volt a szabály, hogy mesterszakra (MSc/MA) mindenképp szükséges a jelentkezéshez államilag elismert nyelvvizsga. Így ha valaki korábban, a törvény hatályba lépése előtt nyelvvizsga nélkül szerzett diplomát, ezt pótolnia kellett.

Ez a kitétel a következők szerint változott: az, aki olyan diplomával szeretne felvételizni mesterszakra, amihez nincs nyelvvizsgája, nem kerül kizárásra a felvételi eljárásból. Ez a mentesség egészen a 2016. őszi képzésekre jelentkezőkig lesz érvényes, tehát aki majd a 2016. évi őszi képzésre fog jelentkezni, arra már ez a mentesség nem fog vonatkozni.

Érintheti a változás azokat, akiknek pl.:

 • fogyatékosság miatt elengedték a nyelvvizsga teljesítését felsőfokú tanulmányai során,
 • belső nyelvvizsga teljesítésével adták ki diplomáját,
 • életkoruk miatt (40 év feletti) mentesültek a nyelvvizsga követelmény alól,
 • még nem volt követelmény a diplomához a nyelvvizsga megléte, vagy a középfokú C-nél alacsonyabb szintű nyelvvizsga is elfogadott volt,
 • egyéb indokolt ok miatt kiadták a diplomáját nyelvvizsga nélkül.

További információk

A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók: http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/indul_keresztfeleves_felveteli

A jelentkezési lapokról Karunk Tanulmányi Osztályán (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, ahol az e-jelentkezésben is segítséget nyújtanak (Szpisják Georgina TANOSZ vezető, tel.: 62/546-412, e-mail: szgina@etszk.u-szeged.hu). További felvilágosítást e-mailben Laukó Gábor oktatási tanszékvezető helyettes (lauko@etszk.u-szeged.hu) vagy Dr. Duró Annamária szakirányfelelős ad (duroa@etszk.u-szeged.hu). A felvételi eljárással kapcsolatban Nemesné Kiss Gyöngyi oktatásszervező (e-mail: nemesne@etszk.u-szeged.hu, tel.: 62/545-125) válaszol a kérdésekre. Az előzetes kredit-elismertetéssel kapcsolatos kérdéseikkel Oraveczné Bodor Piroskához fordulhatnak (e-mail: oraveczne@etszk.u-szeged.hu, tel: 62/545-124). Mesterképzésünk valamennyi oktatója örömmel várja jelentkezésüket.

 

 

*

 

Mellékletek

P1000615_230x154.png

Legolvasottabb

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Rendezvénynaptár *

  Címkefelhő